NicolausOlahus.ro


Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie
QUOD DISCIS, TE DISCIT
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                        

  VIZIUNEA ŞCOLII

  " O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stimă și respect, și nu poate ajunge la aceasta prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine." Samuel Smiles

  MISIUNEA ŞCOLII

  Liceul nostru - aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală - oferă:
  • Formarea inițială și continuă de înaltă calitate în domeniile: mecatronic, electric, chimie industrială și protecția mediului;
  • Asigură integrarea și reintegrarea pe piața muncii locală, regională și regională
  • Dezvoltă abilități manageriale și antreprenoriale necesare pentru cariera viitoare a elevilor noștri;
  • Un mediu de învățare stimulativ, cu orientare tehnologică de calificare superioară.

                                                                
   PAS 2019-2020                                                      
                                                       
   PLAN OPERATIONAL 2019 2020                                                                                                                                                
  <--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------->                       

         ANUNȚURI IMPORTANTE

                                                                                
  Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a: două posturi de paznic și un post de îngrijitor curățenie. Detalii aici                                                                        
                             

 • Liceul Tehmologic "Nicolaus Olahus" Orăștie organizează marți 28.05.2019 , ora 15, în Sala Festivă, dezbaterea viziunii "Educația ne unește"! Sunt invitați profesori, elevi, părinți și reprezentanți ai comunității.

                                                                                               

 • A fost aprobat calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare in învățământul dual și în învățământul profesional, pentru anul școlar 2018-2019, publicat in Monitorul Oficial de ieri cu nr. 859/31.10.2017.

  Formatul atașat al ordinului de ministru este cel publicat in Monitorul Oficial, iar operatorii economici trebuie să completeze și să transmită până la data de 17 noiembrie , formularul semnat și ștampilat pentru Solicitarea in învățământul dual către CNDIPT (vet@tvet.ro)și ISJ Hunedoara (luizadanaipt.hd@gmail.co) și Solicitarea in învățământul profesional către ISJ (luizadanaipt.hd@gmail.co).

  Atașate aveți si formularele:

  Adresa

  OMEN

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3  Formularele în format Word le găsiți aici

                                                                                                                                                                                                                                         

  Anunț concurs post inginer de sistem, detaliile le găsiți aici                                                     

    Pentru cadrele didactice

                 

Pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar în vederea constituirii comisiilor naționale de specialitate (C.N.S) pe discipline/domenii de pregătie/activități educative/niveluri de învățământ găsiți mai multe informații aici


                                                     

    Pentru absolvenții claselor a VIII-a de gimnaziu.


Vă reamintim oferta școlară pentru învățământul profesional de 3 ani.

  INVATAMANT PROFESIONAL

   • mecanică - 28 locuri din care:
    • frezor- 14 locuri
    • strungar - 14 locuri
   • chimie industrială - 28 locuri

 • Elevii beneficiază de burse lunare

 • Practica este efectuată în parteneriat cu agenții economici.

 • Posibilitatea ca agenții economici să ofere burse atractive pentru elevi.


     Calendarul admiterii


  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi:

 • 24 iunie 2016 - Data limită pentru primirea cererilor de înscriere
 • 11-13 iulie 2016 - Repartizarea candidaților pe locurile speciale penru romi.


  Înscrierea candidaților în vederea admiterii:

 • 13-17 iunie 2016 - Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
 • La unități de învățământ la care se organizează preselecție: 13-17 iunie și 21 iunie 2016 (în 21 iunie până la ora 15,00) - Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.


  Pentru mai multe informații consultați pagina noastră cu oferta educațională sau contactați-ne.

  Vă așteptăm!  ANUNȚ CONCURS POST PAZNIC

                       

Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de PAZNIC, nivelul postului fiind unul de execuție.

Concursul se organizează având în vedere HG nr.286/2011 cu modificările și completările din HG nr. 1027/2014.


 1. Condiţii generale de participare la concurs:


  1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  4. are capacitate deplină de exercițiu
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
  6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 2. Condiţiile specifice:

  1. să fie absolvent de studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat
  2. să deţină certificat de absolvire a curslui de agent de pază și ordine
  3. să dețină certificat de absolvire a cursului de fochist
  4. să aibă o vechime în activitatea de pază de minim 2 ani
  5. să deţină permis de conducere – categoria B (opțional)

 3. Etapele concursului:

  1. Selecţia dosarelor de înscriere
  2. Probele de concurs
   Concursul va începe în data de 02.11.2015 la sediul unității și va avea trei probe:
  • probă scrisă ( eliminatorie ): 02.11.2015, ora 1100
   Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii cu o oră înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 1000, având asupra lor actul de identitate.
   Durata probei scrise este de 3 ore de la primirea subiectului.
  • proba practică: 05.11.2015, ora 1100
  • interviu: 06.11.2015, ora 1100
  Afişarea rezultatelor: 07.11.2015, ora 1500

 4. Documente cerute candidaților.

 5. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ( HG. 286/2011 cu completările de rigoare – HG 1027/2014), dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului școlii;
  2. copia actului de identitate;
  3. copie certificat de naştere
  4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări:
   • atestatul de paznic şi certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională (sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, persoanele care deţin un certificat de competenţe profesionale, dobândit potrivit legii, şi care fac dovada că au avut calitatea de poliţist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puţin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar);
   • certificatul de absolvire al cursului de fochist;
   • copie după permisul de conducere – categoria B
  5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă;
  6. caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă
  7. cazierul judiciar;
  8. adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
  9. curriculum vitae;
  10. Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

 6. Termenul de depunere a dosarului de concurs: 19.10 - 23.10.2015 la secretariatul școlii între orele : 800 – 1400

 7. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului. Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat; Relaţii suplimentare se obţin de la Liceul Tehnic "Nicolaus Olahus" Orăștie, tel. 0254/241389

 8. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant de personal contractual paznic (agent de securitate):

  1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Legea 319/2006 privind Reguli de Protecția Muncii și PSI;
  3. Hotărârea 1010/2004;
  4. Curs de fochist.